راستی پدرهای ومادرهای خوب ومهربان به فکر شاگردهای اول کلاس باشید 

و اگر مادرم  را دیدید بگویید پسرش شاگرد اول کلاس درس و شاگرد آخر کلاس زندگی است