اولین گام در اصلاح یک محیط کار فاسد و ترمیم روابط تنش زا شناسایی مشکل است. شناسایی آ« دسته از افراد، روابط و سوبرداشتهایی که باعث دامن زدن به تنش موجود در محیط میشود نکته ای حیاتی و دشوار است. مشکلات مرایج موجود در محل کار معمولا شامل:

1-عدم برقراری ارتباط یا ارتباط نامناسب بین افراد

2-قلدری کردن و یا ایجاد شایعه

3-تبعیض

4-خصومت یا هیجانهای منفی

5-انتظارات و اهداف غیرواقعی

در محیط کاری شما چه مشکلی از لیست بالا به چشم میخورد؟